I drift 170

Relevante samarbejdsmøder mellem region og kommune samt netværksmøder med deltagelse af forældre afholdes som videomøde
6-døgnsblodsukker
Aldersrelateret Macula Degeneration (Øjenforkalkning)
APOVIDEO
App til Stomipatienter
Beam - Telepresence robot
Beskrivelse af diagnostisk materiale over afstand
Billede kommunikation mellem øjenafdeling og Rigshospitalet ang. retinopati hos premature (ROP)
Bipolar Illness Onset study (BIO)
Blærescanner
Brug af Pexip
Cystisk fibrose - hjemmemonitorering
Daybuilder
Deling af billeder mellem fagproffessionelle
Demens - en indgang - videokonference
Det Digitale Sundhedscenter - Digital Patientuddannelse
Diabetes øjenscreening
Diabeteskontrol i hjemmet (pædiatri)
Diagnosticering af nethindesygdom ved diabetes
Digifys, træning
Digirehab i Kalundborg Kommune
Digital billedkommunikation mellem øjenafdeling og Rigshospitalet ang. retinopati hos premature (ROP)
Digital registrering af TOBS og Ændringsskema
eGastro voksne
elektronisk triagering
eTicstræning
Exorlive
Exorlive - Digital understøttet træning
Fjern EKG telemetri
Fjerntelemetri af patienter med Sclerose
Fotoscreening for diabetisk retinopati
Frysemikroskopi
Genoptræn.dk
Helbredsprofilen.dk
Hjemmemonitorering af ICD-enheder
Hjerteklapkonference
Hjertemedicinsk konference med OUH
Horsens kamera
IBase
Ikt støttet kommunikation mellem patienter og personale ved Røntgen og Skanning - Regionshospitalet Silkeborg
Info-/planlægningstavler
INR måling
Internetbehandling til helbredsangst
Internetpsykiatrien
Iskæmikonference
It-løsninger til borgere med demens og orienteringsbesvær
klinisk videokonference, genetisk udredning
KMD Viva på genoptrænings og bostøtte området
KOL
KOL online indsats
KOL Rehabilitering Online
KOL test mailservice
Kompetencecenter for Lungesygdom
Konference vedr. endokarditpatienter
Lær at tackle angst og depression
Life line
Lifenet
LifeSize Clearsea
LiVA
Lungemedicinsk videokonference-samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg og AUH
Mammakonference
MDT - Multidiciplinær konference
MDT konference
MDT Mamma
MDT-konference prostatacancer - SLB, OUH, SVS
MDT-konference prostatacancer - SLB, SVS
MDT-konference tarmkræft
MDT-konferencer i urologi/onkologi
Metastase med ukendt primærtumor (MUP)
MIKAT
Min digitale hverdag
Min eGraviditet - Gravide uden komplikationer
Min Videolæge - Videokonsultation i Almen Praksis
Mindapps
Mindhelper
Mit Sygehus
MMC - MyMedCards
multidisiplinær telekonference brystkræft
National udbredelse - Telemedicin til borgere med KOL
National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering
NetKOL
Nexus Borger
Nyfødte på barselsgangen i Horsens, der skal afklares eller har symptomer, tilses af læger på AUH Skejby via videokonference
Online lægekonsultationer i borgerens eget hjem
Opfølgning på diabetesbehandling pædiatri
Ø-akademi, pt standby, idet ingen af kommunerne har teknikken til rådighed
Parkinson Outpatient
Personaletavler på plejecentre
PPS
Præhospital Patient Journal (PPJ)
Professionel hjernetræner
RADMIS
Recovery Record
Rehabilitering af KOL Online
Rehabilitering af KOL Online
Rehabilitering KOL
Reumatologisk konference med OUH
Sårbehandling
Sårbehandling
Saturationsmåler/ pulsoximeter
Scanning med brug af telemedicin
SCAUT - Fjernaflæsning af pacemaker/ICD
Selvstyret AK-behandling
Skype konferencer gynækologi og obstetrik
Streamcom - Videostream fra ambualancer til klinik
Study Room til EEG
Tablets
Teamtavler Midlertidigt Ophold Vesterløkke
Tele EKG
TeleCare Nord - Tilbud til borgere med KOL
Teledermatologi
Teledermatologi, Færøernes Sundhedsvæsen
Teledermatologisk Rådgivning, National Dermatology Centre, Ulan Bator, Mongoliet
telemedicinsk behandling af sår- plejenet
Telemedicinsk EKG-visitation
Telemedicinsk hjerteklapkonference
Telemedicinsk Iskæmikonference
Telemedicinsk præhospital diagnostik af akutte hjertepatienter via Tele-EKG
Telemedicinsk sårvurdering
Telemedicinsk service til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
Telemedicinsk sundhedshotspot på Hospitalsenheden Horsens
Telemedicinsk udlevering af blod
Telemedicinsk undersøgelse til opsporing af arytmier og takycardi
Telemedicinske selvhjælpsgrupper
Telenefrologi
Teleneurologisk konsultation til Grønland
Teleovervågning - pacemakerpatienter
Telepsykiatri
Telesundhed KOL
Teletolkning/tegnsprogstolkning
Teletræning
Teleudskrivning
Tidlig opsporing
TMC, beskrivelse af billeddiagnostisk materiale ved Telemedicinsk Clinic i Barcelona
TMDS -Videokonsultation Dialyse
Trådløs minipacemaker
Tværfaglige Mammakonferencer mellem matriklerne på Sygehus Sønderjylland.
Udlevering af blodprodukter på anden matrikel
VAR - helathcare
Videkonference, udskrivningssamtale
Viden om demens app
Video-otoskop og videkonference
Videoanvendelse til lægekonference
Videokonference
Videokonference i psykiatrien til samarbejde og uddannelse mellem behandlere i Region Midts Center for Spiseforstyrrelser
Videokonference ifm. neurorehabilitering
Videokonference lungekræft
Videokonference mave- og tarmkirurgi
videokonference mellem mikrobiologerne og intensiv afdelingerne
Videokonference mellem praktiserende læge og hospitalets speciallæger
Videokonference onkologi
Videokonference øre/næse/hals
Videokonference på Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Videokonference ved udskrivning
Videokonferencer
Videokonferencer for udskrivelse af neuro-rehabiliteringspatienter
Videokonsultation for patienter, der er udskrevet fra barselsafsnittet
Videokonsultationer i psykiatrien
Videokonsultationer i Psykiatrien
Videotolkning
Videotolkning
Videovejledninger på Slagelse.dk
Videovisitation i psykiatrisk modtagelse i Risskov af patienter fra Silkeborg
Videovisitation i psykiatrisk modtagelse i Risskov af patienter fra Viborg -Skive
Virtuel hjemmepleje
Virtuel hjemmepleje - Skærmbesøg
Virtuel Kognitiv behandling
VisionTEK, simultan diagnostisk konference/faglig sparring af patologipræparater.
Vurdering af ekkokardiografiske videooptagelser
Webpatient

Projekt 88

Aftestning af Pexip
Apovideo
Apovideo
Borgerportal
Connect2Care
Demens og velfærdsteknologi
Det virtuelle ambulatorium, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus
DiaSamtale - Videokonsultationer til Diabetes
DigiCorpus, den yngre knæpatient
Digital patientindkaldelse
Digital rehabilitering
Digital speciallægeklinik (PreCare)
Doctor´s Parnership, Vejle Sygehus - Patienternes Kræftsygehus
ELECTOR - Hjemmemonitorering til gigtpatienter
EOJ med FSIII
Epitalet
EU-projekt Master Mind
Forebyggelse af opsporing - Triagering
Generisk Telemedicinsk Platform (GTP)
Helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med myeloproliferativ cancer - en undersøgelse og en præsentation af et nyt IT baseret system
Hjemmemonitorer KOL
Hjemmemonitorering af ADHD børn i forbindelse med justering af medicin
Hjemmemonitorering CPAP
Hjemmemonitorering til gravide med komplikationer
Hjemmemonitorering til patienter med hjertesvigt
Hurtig udskrivning
Hypertension
Internet-baseret behandling af unge med angstlidelser
Internet-leveret kognitiv adfærdsterapi for søvnproblemer blandt kvinder behandlet for brystkræft
IV hjemmebehandling
Kommunikationsprojekt
Kontakten/Online Velfærd
Ludomanibehandling i Eget Hjem
Lungefibrose
Min Kontakt
Min læge på video
MitFokus
Mobil interaktiv genoptræning
Mobil interaktiv genoptræning
Nemmere administration/dokumentation v. brug af stregkoder og skanning
Net4Care
NeuroSamtale - Videokonsultationer til Neurologisk ambulatorium
Online KOL-rehabilitering
Online Rehabilitering
Online-træning og Online-omsorg
Patient-rapporterede oplysninger integreret i opfølgningen af patienter med hæmatologisk kræft
Projekt Krop & Sind
Projekt Online bostøtte
Selvstyring af blodfortynding via telemedicin
Skærmbesøg
Skærmbesøg i hjemmeplejen
Søvnapnø - kontrol
Tele Hjem (AFSLUTTET)
Tele Kol
Tele-leveret mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) for patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
TeleCare Nord
Telehjem
TeleKOL
Telemedicinsk behandling af diabetes
Telemedicinsk intervention overfor unge med dysreguleret type 1 diabetes
Telemedicinsk løsning som motivationsstøtte til vedvarende fysisk aktivitet hos patienter med type 2 diabetes i den kommunale rehabilitering - et tværsektorielt randomiseret kontrolleret studie
Telemedicinske Plejecenterlæger
Teleneurologisk samarbejde mellem Grønlands Sundhedsvæsen og Sjællands Universitetshospital
Telepsykiatri
Telepsykiatrisk bistand til Egely
Telesundhedsplatformen Remind
Træn dig fri
Trivselsskærm/struktur i hverdagen
Trivselsskærme
Tværsektoriel stuegang
Udskrivningskonferencer
Velfærdsbibliotek
Video-bostøtte mellem pædagogisk personale og borger med autisme
Videoambulatorium i nærmiljøet
Videobaseret genoptræning
Videokonference for sundhedspersonale vedr. KOL-patienter/borgere
Videokonference i almen lægepraksis
Videokonference mellem borger og læge
Videokonsultation til neurorehabilitering
Viewcare
Virtuel Genoptræning
Virtuel hjemme- og sygepleje
Virtuel opfølgende hjemmebesøg
Virtuel træning - træning i hjemmet
Vores Samtale - Videokonsultationer på psykiatrisk hospital
Welfare Denmark, virtuel genoptræning til den skrøbelige ældre
Welfare Denmark, virtuel genoptræning til den skrøbelige ældre
Wii i Trige

Projekt 49

ADHD Kommunik
afprøvning af medicinhuskeren Dosecan
AidCube, opfølgende afprøvning af HomeRehab
AMOR Acoustic Monitoring of Obstetric Risks
Borgermediacenter
Den Digitale Landevej
Diabetiske komplikationer
Digital Patientplatform
Digitale ambassadører
HemoLab@Home
Hjemmemålinger for gravide diabetikere
Hjemmemonitorering af lungefunktions hos patienter med cystisk fibrose
Holstebro Projektet -Forekomsten af forhøjet blodtryk blandt 55-64 årige
Horsens på Forkant med Sundhed
Hospital@Home
Icura - interaktiv træningsteknologi
IT understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter
KOL
Live 2.0
Livsapp'tit
Markedsundersøgelse for digital sundhedsplatform
Nødkaldsure
Online Velfærd. Fokus: Forebyggende træning
Online Velfærd. Fokus: Patientrettet
Partnerskabsprojekt om Integrated Care med Odense Kommune
PIH - PatientInteraktive Hjemmesider
Pilottest med E-medlink CSC
Prøvehandling DoseCan - Hjemmeplejen, Distrikt Vinderup
Prøvehandling: Tryg i eget hjem
Relevante samarbejdsmøder mellem Psykiatrisk Afdeling P, Århus Universitetshospital Risskov og Århus Kommune afholdes som videomøde.
RRS (Remote Rehabilitation Support)
Samarbejde indenfor gerontopsykiatrien mellem sektorer
Samarbejde på tværs af Atlanten
Shared Care Platformen - Elektronisk svangrejournal for gravide
Shared Care Platformen - Hjerneskadede børn og unge
Shared Care Platformen - Hjerteforløb
Shared Care Platformen - Kræftrehabilitering og palliation
Shared Care PLatformen - Psykiatrien Vestjylland
Shared Care-platform
Shareplan
Specialbistand ved behandling af diabetiske fodsår i hjemmet.
Teledi@log
Telemedicinsk hjemmeblodtryksbehandling: Effektivitet, livskvalitet og omkostningseffektivitet.
Telemedicinsk Hjemmeblodtryksmåling - Undersøgelse af validiteten af telemedicisk transmitteret hjemmeblodtryk.
Tilbage til hverdagsliv efter hjertesygdom; telemedicinsk fysisk rehabilitering i egne omgivelser
Træningsapplikation til psykiatriske patienter
Trivselsskærm/struktur i hverdagen
Virtuelle Sygebesøg
Vivitel - Visitation på baggrund af vital telemedicin


Cirkel Projekt Under udbredelse I drift 324 137 9 178