I drift 229

Relevante samarbejdsmøder mellem region og kommune samt netværksmøder med deltagelse af forældre afholdes som videomøde
6-døgnsblodsukker
Akut Smerte APP
Akutflow
Aldersrelateret Macula Degeneration (AMD, Øjenforkalkning): behandling /kontrol Bornholm
AmbuFlex Paraplyprojekter
AmbuFlex/Astma
AmbuFlex/bivirkningsregistrering
AmbuFlex/Epilepsi
AmbuFlex/Gestationel Diabetes
AmbuFlex/HIV
AmbuFlex/Hjertetrans
AmbuFlex/KOL
AmbuFlex/Leddegigt
AmbuFlex/Narkolepsi
AmbuFlex/Neuromuskulære Sygdomme
AmbuFlex/Nyresvigt
AmbuFlex/Opfølgning efter Brystkræft
AmbuFlex/Prostatakræft
AmbuFlex/Søvnapnø
APOVIDEO
App til Stomipatienter
Astraia
Beam - Telepresence robot
Beskrivelse af diagnostisk materiale over afstand
Billede kommunikation mellem øjenafdeling og Rigshospitalet ang. retinopati hos premature (ROP)
cEEG
Deling af billeder mellem fagproffessionelle
Demens - en indgang - videokonference
Den kommunale tandpleje åbner journalen
Det Digitale Sundhedscenter - Digital Patientuddannelse
Diabetes øjenscreening
Diabeteskontrol i hjemmet (pædiatri)
Digifys, træning
Digital billedkommunikation mellem øjenafdeling og Rigshospitalet ang. retinopati hos premature (ROP)
Digital registrering af TOBS og Ændringsskema
DUG KK
DuVit (Digital Understøttelse af Virtuel Træning)
E-læring Nænsom Nødværge
EKGiGen
Exorlive
Exorlive - Digital understøttet træning
Fjern EKG telemetri
Fjernaflæsning af pacemaker/ICD
Fjerntelemetri af patienter med Sclerose
Fotoscreening for diabetisk retinopati
Fristforlængelse via video
Frysemikroskopi
Grib om Livet
Hæmatologisk konference vedr. patologi
Helbredsprofilen
Hjemmemonitorering af ICD-enheder
Hjemmeside HudRask.dk
Hjerteklapkonference
Hjertekuffert
Hjertemedicinsk konference med OUH
Hjertestopdatabase
Holterportal - Region Syddanmark
Horsens kamera
IBase
ICD og pacemaker
ICD-enheder - Hjemmemonitorering
Info-/planlægningstavler
INR måling
Iskæmikonference
It-løsninger til borgere med demens og orienteringsbesvær
klinisk videokonference, genetisk udredning
KMD Nexus
KMD Viva på genoptrænings og bostøtte området
KOL
KOL Rehabilitering Online
KOL-kuffert
Konference vedr. endokarditpatienter
Konference vedr. TB (tuberkulose)
Kronika
Life line
Lifenet
LifeSize Clearsea
LiVA
Lucentis øjenbehandling
Lungemedicinsk konference med Sygehus Lillebælt
Lungemedicinsk videokonference-samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg og AUH
Mammakonference
MDT - Multidiciplinær konference
MDT konference
MDT Mamma
MDT mellem to regionen incl. video, røntgen, Bridget (børnekræft)
MDT-konference prostatacancer - SLB, OUH, SVS
MDT-konference prostatacancer - SLB, SVS
MDT-konference tarmkræft
Metastase med ukendt primærtumor (MUP)
MIKAT
Min digitale hverdag
Mindapps
MMC - MyMedCards
Motion med ÆldreForum på lokalTV
MR-beskrivelser ved eksterne speciallæger
Multidisciplinære konferencer
multidisiplinær telekonference brystkræft
National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering
Nefrologisk konference vedr. patologi
Neonatal telemedicin
Nyfødte på barselsgangen i Horsens, der skal afklares eller har symptomer, tilses af læger på AUH Skejby via videokonference
Opfølgning på diabetesbehandling pædiatri
Ø-akademi, pt standby, idet ingen af kommunerne har teknikken til rådighed
Patientportalen - Gravid
Personaleskærme på rehab
Personaletavler på plejecentre
PPS
PPS
Præhospital Patient Journal (PPJ)
Præhospital Patientjournal (PPJ)
Professionel hjernetræner
Recovery Record
Rehabilitering af KOL Online
Rehabilitering af KOL Online
Rehabilitering KOL
Reumatologisk konference med OUH
Scanning med brug af telemedicin
Screening diabetisk retinopati
Selvstyret AK-behandling
Shared Care Platformen - 'Min Plan - Fælles Psykiatriindsats'
Skype konferencer gynækologi og obstetrik
Streamcom - Videostream fra ambualancer til klinik
Study Room til EEG
Supervision af neurologiske pt på Færøerne
Tablets
Teamtavler Midlertidigt Ophold Vesterløkke
Tele EKG
Tele-EKG
Tele-kardiologi (Region Syddanmark)
Tele-kardiologi (Svendborg-Ærø)
Tele-trombolyse
TeleCare Nord - Tilbud til borgere med KOL
Teledermatologi
Teledermatologi
Teledermatologi
Teledermatologi, Færøernes Sundhedsvæsen
Teledermatologisk Rådgivning, National Dermatology Centre, Ulan Bator, Mongoliet
Telediabetes
Teleekko
Telefonkonsultationer (med patienter; stofskifte)
Telekonference - Rehabilitering
Telekonference med onkologer på Hillerød Hospital
Telekonferencer - Nyremedicin Odense/Svendborg
telemedicinsk behandling af sår- plejenet
Telemedicinsk EKG-visitation
Telemedicinsk EKG-visitation i ambulancer
Telemedicinsk hjerteklapkonference
Telemedicinsk Iskæmikonference
Telemedicinsk løsning for patienter i selvstyret AK-behandling
Telemedicinsk operationsforberedelse
Telemedicinsk operationsforberedelse for gynækologiske cancerpatienter
Telemedicinsk præhospital diagnostik af akutte hjertepatienter via Tele-EKG
Telemedicinsk rådgivning Dong Energy Off Shore
Telemedicinsk rehabilitering for KOL-patienter
Telemedicinsk sårbehandling af diabetiske fodsår.
Telemedicinsk sårvurdering
Telemedicinsk service til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
Telemedicinsk sundhedshotspot på Hospitalsenheden Horsens
Telemedicinsk udlevering af blod
Telemedicinsk undersøgelse til opsporing af arytmier og takycardi
Telemedicinsk visitation til PCI (ballonudvidelse) ved STEMI (blodprop i hjertet)
Telemedicinske netværksmøder i psykiatrien
Telemedicinske selvhjælpsgrupper
Telenefrologi
Teleovervågning - pacemakerpatienter
Telepsykiatrisk Forskningsenhed
Telesår/Plejenet
TeleSkejby
Teletolkeprojektet
Teletolkning/tegnsprogstolkning
Teletræning
Teleudskrivning
Teleudskrivningskonference
Tidlig opsporing
TMC, beskrivelse af billeddiagnostisk materiale ved Telemedicinsk Clinic i Barcelona
TMDS -Videokonsultation Dialyse
Trådløs minipacemaker
Transplantationsgruppemøde - nyretransplantation
Træning via Ipads
Tværfaglig videokonference (blandt andet kræft)
Tværfaglige Mammakonferencer mellem matriklerne på Sygehus Sønderjylland.
Udbredelse af videokonferencer
Udlevering af blodprodukter på anden matrikel
Ultralydsscanning live eller video med samtidig konference
Videkonference, udskrivningssamtale
Viden om demens app
Video-otoskop og videkonference
Videoanvendelse til lægekonference
Videobehandling fra Samsø
Videokonference
Videokonference (apopleksi)
Videokonference (betændelse på hjerteklapper)
Videokonference (diverse sygdomme)
Videokonference (gigt- og rygsygdomme)
Videokonference (hjertesygdom)
Videokonference (nefrologi)
Videokonference (ortopæd)
Videokonference (psykiatri)
Videokonference (strålebehandling)
Videokonference (trombolyse)
Videokonference afd. P Gentofte Hospital vs. hjertecenter Rigshospitalet
Videokonference ifm. neurorehabilitering
Videokonference lungekræft
Videokonference mave- og tarmkirurgi
Videokonference MDT (kræft)
Videokonference mellem hjertespecialister
videokonference mellem mikrobiologerne og intensiv afdelingerne
Videokonference mellem praktiserende læge og hospitalets speciallæger
Videokonference onkologi
Videokonference øre/næse/hals
Videokonference ved udskrivning
Videokonferencer
Videokonsultationer i psykiatrien
Videokonsultationer i Psykiatrien
Videotelefoni i hjemmeplejen
Videotolkning
Videovejledninger på Slagelse.dk
Videovisitation i psykiatrisk modtagelse i Risskov af patienter fra Silkeborg
Videovisitation i psykiatrisk modtagelse i Risskov af patienter fra Viborg -Skive
Videovisitation på retspsykiatrisk ambulatorium
Virtuel forflytning
Virtuel genoptræning
Virtuel hjemmepleje
Virtuel hjemmepleje - Skærmbesøg
Virtuel Kognitiv behandling
VisionTEK, simultan diagnostisk konference/faglig sparring af patologipræparater.
Vurdering af ekkokardiografiske videooptagelser

Projekt 193

3D Sårkamera
ACCESS Acute Combined CarE for Seniors in Sonderjylland
Acute combined care for seniors i Sønderjylland (ACCESS-projektet)
ADHD Kommunik
afprøvning af medicinhuskeren Dosecan
Afprøvning af Pexip
Afprøvning af udlevering af lydfiler (hud og allergi)
afrøvning af skylle tørre toiletter
Aftestning af Pexip
AidCube, opfølgende afprøvning af HomeRehab
AMOR Acoustic Monitoring of Obstetric Risks
Apovideo
Apovideo
Apps til hverdagen
BED telepsykiatrisk behandling
Borgermediacenter
Borgerportal
Brug af iPads i psykiatrien indenfor forskellige bruger-grupper
Connect2Care
Daybuilder
Demens og velfærdsteknologi
Demonstration og udbredelse af telepsykiatri
Den Digitale Landevej
Den Digitale Patientpjece
Det nationale KOL projekt på Frederiksberg
Det telemedicinske diabetesprojekt
Diabetiske komplikationer
DigiCorpus, den yngre knæpatient
Digital patientindkaldelse
Digital Patientplatform
Digital rehabilitering
Digitale ambassadører
Doctor´s Parnership, Vejle Sygehus - Patienternes Kræftsygehus
DoseSystem
e-Health
elektronisk triagering
ENTER - Programme for EmeNTal hEalth Research
EOJ med FSIII
ePatch/e-plaster
Epitalet
eRCØ
eTarm
eTicstræning
EU-projekt Master Mind
Fælles bagvagt i Børne- og Ungdomspsykiatrien
Fear Fighter - et online behandlingssystem til patienter med angst og fobi.
Food'n'go - Empower
Forebyggelse af opsporing - Triagering
Helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med myeloproliferativ cancer - en undersøgelse og en præsentation af et nyt IT baseret system
HemoLab@Home
Hjemmemålinger for gravide diabetikere
Hjemmemonitorer KOL
Hjemmemonitorering af ADHD børn i forbindelse med justering af medicin
Hjemmemonitorering af gigtpatienter
Hjemmemonitorering af lungefunktions hos patienter med cystisk fibrose
Hjemmemonitorering CPAP
Hjemmemonitorering til gravide med komplikationer
Hjemmemonitorering til patienter med hjertesvigt
Hjerteinsufficiens Telemedicin (HIT)
Holstebro Projektet -Forekomsten af forhøjet blodtryk blandt 55-64 årige
Horsens på Forkant med Sundhed
Hospital@Home
Hurtig udskrivning
Icura - interaktiv træningsteknologi
Ikt støttet kommunikation mellem patienter og personale ved Radiologisk Afsnit Regionshospitalet Silkeborg
Implementering af telemedicinsk selvmonitorering til gravide med komplikationer
Internet-baseret behandling af unge med angstlidelser
Internetpsykiatrien
InterPsyk
IT understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter
KIH - NetKOL
Klinisk Integreret Hjemmemonitorering
KOL
KOL online indsats
KOL-Online rehabilitering
Kommunikationsprojekt
Kontakten/Online Velfærd
Lettere diagnosticering af oligofrenipatienter
Live 2.0
Livsapp'tit
Markedsundersøgelse for digital sundhedsplatform
MDT videokonference (diverse sygdomsområder)
MDT-konference vedrørende hjernekræft i Region H
MDT-konferencer i urologi/onkologi
Min eGraviditet
Min Kontakt
Mindhelper
MitFokus
Mobil adgang for sundhedspersonale
Mobil interaktiv genoptræning
Mobil interaktiv genoptræning
Momentum Trial: Effekten af fælles beslutningstagning i psykiatrien
MONARCA
Monsenso-system til patienter med borderline-lidelse
Nemmere administration/dokumentation v. brug af stregkoder og skanning
Net4Care
Nødkaldsure
On line omsorg
Online KOL-rehabilitering
Online Rehabilitering
Online Velfærd. Fokus: Forebyggende træning
Online Velfærd. Fokus: Patientrettet
Online-træning og Online-omsorg
Optimering af den tværsektorielle indsats for mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom via telemedicinsk opfølgning efter indlæggelse
Overflytningsapp til unge med diabetes type 1
Partnerskabsprojekt om Integrated Care med Odense Kommune
Patient-rapporterede oplysninger integreret i opfølgningen af patienter med hæmatologisk kræft
PIH - PatientInteraktive Hjemmesider
Pilottest med E-medlink CSC
Præhospital Videokonference på Bornholm
PreHomeCare
Projekt Online bostøtte
Projekt pulsoxymeter
Projekt SIRS, protein og træning
Projekt Skærme på plejecentre
Prøvehandling DoseCan - Hjemmeplejen, Distrikt Vinderup
Prøvehandling: Tryg i eget hjem
Psykiatriens Medicinrådgivning
PTSD-Hjælp App
Relevante samarbejdsmøder mellem Psykiatrisk Afdeling P, Århus Universitetshospital Risskov og Århus Kommune afholdes som videomøde.
RRS (Remote Rehabilitation Support)
Samarbejde indenfor gerontopsykiatrien mellem sektorer
Samarbejde på tværs af Atlanten
Sårbehandling - kræftsår
Selvstyring af blodfortynding via telemedicin
Shared Care Platformen - Elektronisk svangrejournal for gravide
Shared Care Platformen - Hjerneskadede børn og unge
Shared Care Platformen - Hjerteforløb
Shared Care Platformen - Kræftrehabilitering og palliation
Shared Care PLatformen - Psykiatrien Vestjylland
Shared Care-platform
Shareplan
Søvnapnø - kontrol
Specialbistand ved behandling af diabetiske fodsår i hjemmet.
Tele Hjem
Tele Hjem (AFSLUTTET)
Tele Kol
Tele Kol
TeleCare Nord
Teledermatologi til sårbehandling
Teledi@log
Telehjem
Telemedicinsk behandling af diabetes
Telemedicinsk hjemmeblodtryksbehandling: Effektivitet, livskvalitet og omkostningseffektivitet.
Telemedicinsk Hjemmeblodtryksmåling - Undersøgelse af validiteten af telemedicisk transmitteret hjemmeblodtryk.
Telemedicinsk løsning som motivationsstøtte til vedvarende fysisk aktivitet hos patienter med type 2 diabetes i den kommunale rehabilitering - et tværsektorielt randomiseret kontrolleret studie
Telemedicinsk sårvurdering
Teleneurologisk samarbejde mellem Grønlands Sundhedsvæsen og Sjællands Universitetshospital
Telepsykiatrisk bistand til Egely
Telesundhed KOL
Telesundhedsplatformen Remind
Teleudskrivningskonferencer
Terapieffekt - internetbaseret spørgeskemasystem til evaluering (psykiatri)
Tilbage til hverdagsliv efter hjertesygdom; telemedicinsk fysisk rehabilitering i egne omgivelser
Tjek dine alkoholvaner
Træn dig fri
Træningsapp til KOL-patienter
Træningsapplikation til psykiatriske patienter
Trivselsskærm/struktur i hverdagen
Trivselsskærm/struktur i hverdagen
Trivselsskærme
Tværsektoriel stuegang
Udskrivningskonferencer
Udvikling af mestringsstrategier for borgere med KOL
Ung på hospitalet
Velfærdsbibliotek
Video-bostøtte mellem pædagogisk personale og borger med autisme
Videobaseret genoptræning
Videokommunikation i Almen Praksis - et pilotprojekt
Videokonference (apopleksi, neurologi, onkologi))
Videokonference (Juliane Marie Centret)
Videokonference (kræft)
Videokonference (neurologi, onkologi)
Videokonference (reumatologi)
Videokonference for sundhedspersonale vedr. KOL-patienter/borgere
Videokonference hjernekræft
Videokonference i psykiatrien til samarbejde og uddannelse mellem behandlere i Region Midts Center for Spiseforstyrrelser
Videokonference mellem borger og læge
Videokonference mellem sektorer
Videokonference på Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Videokonsultation for patienter, der er udskrevet fra barselsafsnittet
Videokonsultation til neurorehabilitering
Viewcare
Virtuel Genoptræning
Virtuel hjemme- og sygepleje
Virtuel opfølgende hjemmebesøg
Virtuel træning - træning i hjemmet
Virtuelle Sygebesøg
Vivitel - Visitation på baggrund af vital telemedicin
Web-monitoreret behandling af inflammatorisk tarmsygdom hos børn og unge
Welfare Denmark, virtuel genoptræning til den skrøbelige ældre
Welfare Denmark, virtuel genoptræning til den skrøbelige ældre
Wii i Trige


Cirkel Projekt Under udbredelse I drift 432 193 10 229